logo

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. (z uwzględnieniem przerwy świątecznej)  wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość.

Nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców poprzez e-dziennik i pocztę elektroniczną wg planu konsultacji.

Zajęcia będa odbywały się według zmienionego planu lekcji.

PLAN LEKCJI - pobierz

 

men

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość

Apel do pracodawców

W związku z sytuacją epidemii i obawami wyrażanymi przez Rodziców uczniów/młodocianych pracowników, Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie zwraca sie z apelem do pracodawców o zastosowanie się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Barbara Panecka
Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

List Opolskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz Pracodawców uczniów młodocianych pracowników województwa opolskiego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
Pracodawcy uczniów młodocianych pracowników
województwa opolskiego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie od 12.03.2020 r do 25.03.2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze w szkołach i placówkach oświatowych. W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, nie ma potrzeby codziennego przebywania nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki na jej terenie. Jednocześnie przypominam, że nauczyciele i inni pracownicy pozostają w gotowości do podjęcia pracy, co oznacza, że w razie potrzeby dyrektor placówki może wezwać ich do stawienia się w miejscu pracy lub wykonywania innych zadań.

ZAWIESZONE ZAJĘCIA

W związku z wprowadzeniem działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że w dniach 12 - 25 marca 2020r. zawieszone zostają zajęcia w Zespole Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.


Od 16 marca 2020r. zawieszone zostają także zajęcia dla uczniów szkół branżowych, realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. (aktualizacja z dnia 13 marca 2020r. czytaj: Kuratorium Oświaty w Opolu)


W czasie zawieszenia zajęć poprzez e-dziennik uczniom przesyłane będą materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu.