logo

Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. (z uwzględnieniem przerwy świątecznej)  wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość.

Nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców poprzez e-dziennik i pocztę elektroniczną wg planu konsultacji.

Zajęcia będa odbywały się według zmienionego planu lekcji.

PLAN LEKCJI - pobierz

 

men

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość

Apel do pracodawców

W związku z sytuacją epidemii i obawami wyrażanymi przez Rodziców uczniów/młodocianych pracowników, Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie zwraca sie z apelem do pracodawców o zastosowanie się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Barbara Panecka
Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).