logo

Po wyzwoleniu Niemodlina w 1945 roku polska administracja przystąpiła m.in. do otwierania szkół. Jako pierwszą uruchomiono 22 czerwca 1945 roku szkołę podstawową w budynku dzisiejszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 (dawny budynek szkoły katolickiej).

Liceum Ogólnokształcące w Niemodlinie powstało jako Koedukacyjne Gimnazjum Państwowe w Niemodlinie. Gimnazjum było wtedy szkołą średnią ogólnokształcącą, w której nauka kończyła się maturą. Data otwarcia Koedukacyjnego Gimnazjum Państwowe w Niemodlinie nie zachowała się w dokumentach. Miało to miejsce najprawdopodobniej w lecie 1945 roku, gdyż w sprawozdaniu starosty niemodlińskiego z października 1945 roku stwierdzono, iż w mieście zostało zamknięte jedyne gimnazjum. Przyczyną była zbyt mała liczba młodzieży uczęszczająca do tej szkoły. Decyzja ta wywołała protesty rodziców.
Protest ten boleśnie odczuła nowo formująca się polska administracja w mieście i powiecie, gdyż znaczna część rodziców uczniów niemodlińskiego gimnazjum była urzędnikami administracji i wobec zlikwidowania możliwości nauki dla swych dzieci (regularna komunikacja z Opolem i innymi większymi miastami wtedy jeszcze nie funkcjonowała), zmieniła miejsce zamieszkania, porzucając pracę. Spowodowało to uszczuplenie i tak słabej kadry urzędniczej w mieście. W rezultacie gimnazjum uruchomiono ponownie.

Zamek w Niemodlinie

Dnia 14 lutego 1946 roku Zarząd Miejski w Niemodlinie oddał w dzierżawę Gimnazjum zamek niemodliński na okres 10 lat. Budynek ten był długoletnią siedzibą szkoły.
Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum w Niemodlinie rozpoczęło działalnośc 20 lutego 1946 roku nabożeństwem w kaplicy zamkowej. Do szkoły uczęszczało wtedy 90 uczniów uczonych przez 8 nauczycieli.
Dnia 21 marca 1947 roku na mocy rozporządzenia Ministra Oswiaty nadano szkole imię Bolesława Chrobrego. Już 17 lipca 1948 roku Starostwo Powiatowe w Niemodlinie wnioskowało o utworzenie w mieście publicznej średniej szkoły zawodowej (szkoła taka istniała w Niemodlinie w okresie międzywojennym). Sprawę przekazano władzom miejskim.

Egzamin maturalny odbył sie w szkole po raz pierwszy w roku 1949. Zdawało go wtedy 12 uczniów. W 1970 roku ufundowano sztandar Szkoły i ustanowiono święto patrona szkoły. W 1972 roku szkoła opuszcza niemodliński zamek i przeprowadza się do dzisiejszej siedziby przy ulicy Opolskiej.
Dnia 1 września 1978 roku utworzono Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego, w którego skład weszły: Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
W ramach Zespołu Szkół funkcjonowały także: Liceum Rolnicze (w latach 1977-1981) Studium Wychowania Przedszkolnego (w latach 1980-1984) Studium Nauczycielskie (w latach 1984-1992) Dnia 1 września 2001 roku utworzono w ramach Zespołu Szkół Publiczne Gimnazjum. A od 1 września 2002 roku uruchomiono: Publiczne Liceum Ogólnokształacące i Publiczną Zasadniczą Szkołę Zawodową (obie na podbudowie gimnazjum). Obecnie w ramach Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego funkcjonuja nastepujące szkoły: Publiczne Liceum Ogólnokształcące (3-letnie na podbudowie gimnazjum), Publiczna Zadnicza Szkoła Zawodowa (2 i 3-letnia na podbudowie gimnazjum), Publiczne Gimnazjum (na podbudowie 6-klasowej Szkoły Podstawowej) oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Budynek Zespołu Szkół w Niemodlinie