logo

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin

Tel.: 77 4606222
Faks: 77 4606222
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: zsniemodlin.pl

 

Data publikacji aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015.07.15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.11

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

    • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Udogodnienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnej wielkości czcionki. Na stronie BIP szkoły można ponadto znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu, kolorystyki tekstu i tła oraz odstępów pomiędzy znakami i wierszami.

W celu odnalezienia  najważniejszych treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, menu bocznego, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

Linki odróżniają się od otaczającego tekstu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Lelek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (77) 460622. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura odwoławcza

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wszystkie wejścia do budynku szkoły poprzedzają schody. Główne wejście od ul. Opolskiej zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Parter szkoły jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na piętra i do sali gimnastycznej prowadzą schody i te części budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na parterze, przy głównym wejściu do szkoły, znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła dysponuje pochylnią – podjazdem dla wózków przed głównym wejściem do szkoły od ul. Opolskie, którą można dostać się na parter budynku. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Dwa takie miejsca znajdują się na parkingu przy głównym wejściu do szkoły (wjazd od ul. Opolskiej) i są specjalnie oznakowane. Znajdują się bezpośrednio przy wejściu do szkoły przy podjeździe dla wózków.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacja o dostosowaniach dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.