logo

nau zd 1
Komunikat nr 5

Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wytycznymi MEN do 29 listopada br. dyrektor szkoły przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół. W wyżej wymienionym okresie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia  będą realizowali treści podstawy programowej w formie zdalnej ( z uwzględnieniem ewentualnych zastępstw), zgodnie ze szkolną procedurą działań w przypadku zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na  zdalny. Podstawową formą komunikacji podczas kształcenia na odległość  na linii uczeń-nauczyciel oraz rodzic jest aplikacja MS Teams i  e-dziennik. Wszystkie wymienione podmioty są zobligowane do systematycznego korzystania z informacji  zamieszczanych na tych nośnikach, szczególnie z e-dziennika w  modułach: widomości, zastępstwa, oceny i stosować się do zaleceń nauczycieli.

PRAKTYKI ZAWODOWE
    • Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

WAŻNE

    Na stronie szkoły do dyspozycji uczniów pozostają zakładki:
    • Nauczanie zdalne ( zamieszczono tam między innymi  plan i sposób konsultacji z nauczycielami)  
    • Psycholog (między innymi: praktyczne wskazówki, jak zorganizować sobie nauczanie na odległość- zachęcam do skorzystania)

   W razie pytań proszę kontaktować się z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów przez e-dziennik lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Violetta Szczyrk
Dyrektor Zespołu Szkół